Assorted rogues - Tree
Assorted rogues - Tree
Charles Graham
1829 - 24 Jan 1897
John Graham
8 Jul 1794 - 20 Jan 1879
Caroline Eleanor Curteis
15 Oct 1797 - 25 Dec 1863
Thomas (v) Graham
1751 - 23 Jun 1813
Elizabeth Susanna Davenport
1764 - 10 Aug 1844
Edward Jeremiah Curteis
6 Jul 1762 - 18 Mar 1835
Mary Barrett
- 1841
Thomas (iv) Graham
1718 - 20 Oct 1807
Margaret Coulthard
1726 - 25 Jul 1816
John Davenport
ca 1720 - 1789
Elizabeth Eade
11 Sep 1737 -
Jeremiah Curteis
1735 - 31 Dec 1806
Jane Giles
1742 - 1 Mar 1796
Rev. Stephen Barrett
1719 - 26 Nov 1801
Mary Jacob
1726 - 28 Mar 1786
My genealogy home page.